Arkisto

Pontuksen lukuvuositiedote

Lukuvuositiedote 2018 – 2019
Pontuksen koulu

Hyvää koulun alkua Pontuksen koululaisten kotiväki!

Pontuksen koulu avasi ovensa viime syksynä  uusissa viihtyisissä tiloissa, koulun aloitus onkin monelle nyt tutumpaa. Koulussamme opiskelee n 350 oppilasta.. Koulun oppilaat jakautuvat opiskelemaan ja työskentelemään neljään soluun. Aurinkolaaksossa ja Lupiinirinteessä opiskelevat toisen, neljännen ja kuudennen luokan oppilaat ja Saimaanselässä ja Viherniityssä ensimmäisen, kolmannen ja viidennen luokan oppilaat. Jokaisessa solussa työskentelee 4 – 5 luokanopettajaa, 1 – 2 erityisopettajaa/erityisluokanopettajaa sekä 1-2 koulunkäynninohjaajaa. Tässä lukuvuositiedotteessa on kouluvuoteen liittyviä tärkeitä asioita ja yhteystietoja. Jos jokin asia mietityttää teitä, olkaa yhteydessä koululle. Toivomme, että yhteistyö kodin ja koulun välillä olisi avointa, kunnioittavaa ja vuorovaikutuksellista ja yhteydenottokynnys olisi mahdollisimman matala.

Pontuksen päiväkotikoulu on tulevaisuuden koulu, jossa tärkeimmät työvälineet ovat ilo, into ja motivaatio. Koulumme arvoja ovat yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus sekä toisten arvostaminen ja kunnioittaminen. Tavoitteenamme on luoda nämä arvot huomioiden oppilaille turvallinen ja monipuolinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa hyvän oppimisen ja kunnioittavan ja välittävän vuorovaikutuksen. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden tarpeet, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Oppimisen tukemisessa ja työskentelyssä hyödynnetään monipuolisesti toiminallisuutta, montessorivälineitä sekä muita oppimista auttavia materiaaleja.

Yhteystiedot

Rehtori Katri Kurronen 0406494880

vararehtori Aurinkolaakson tiimikapteeni  Minna Hiltunen 0405518586
Muut tiimikapteenit
Anna Munukka, Viherniitty  0406872944
Mari Kontinen, Saimaanselkä 0406871132
Outi Susimaa-Laitinen,  Lupiinirinne 0406206294
Koulusihteeri Aija Tikka, keskiviikkoisin ja torstaisin
Vahtimestari  Kimmo Partanen 0406316858 //talokapteeni Marko Korhonen ma-to illat klo 14-20.30
Keittiön puh.0445323137
Iltapäivätoiminta / Minna-Riikka Vainikka 0406878553 ja Hanna Toikka 040 5750078
Venäjän kielen opettaja Alina Nikolaychuck

Erityisopetus

Erityisopetus on erityisopettajan oppilaalle tarjoamaa tukea koulutuntien aikana joko yksilöllisesti tai pienryhmässä, tilapäisesti tai pysyvänä opetusjärjestelynä. Erityisopetusta voidaan myös antaa muun opetuksen yhteydessä samanaikaisopetuksena, jolloin erityisopettaja on luokanopettajan mukana luokassa tai toisessa tilassa tekemässä samoja tehtäviä, joita luokassa tehdään.
Erityisopetus voi olla tukea lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, englannin tai muun yksittäisen oppiaineen opiskeluun. Lisäksi erityisopettajan tukea voi saada opiskelutaitoihin, toiminnanohjauksen taitoihin tai vaikka hahmottamisen pulmiin. Luokanopettaja ja erityisopettaja yhdessä määrittelevät kunkin oppilaan erityisopetuksen tarpeen yksilöllisesti ja opetus pyritään järjestämään oppilaiden tarpeita vastaavaksi.
Pontuksen koulun laaja-alaisina erityisopettajina työskentelevät
Johanna Hietamäki (Aurinkolaakso ja Lupiinirinne, eskarit) p. 0406685553
Johanna Wahlman (Saimaanselkä ja Viherniitty) p. 0404822550

Opiskelijahuollon palvelut
Opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille, opiskelijahuoltopalveluista vastaaville viranomaisille ja oppilaan huoltajille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Oppilashuollon toteuttamisessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö.
Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit toteuttavat kouluterveydenhuoltoa, joka on ennaltaehkäisyyn painottuvaa toimintaa, mm. terveystarkastuksia ja neuvontaa. Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuvat pääsääntöisesti terveyskeskuksessa.

Kouluterveydenhoitaja Henna Kurkinen, paikalla maanantaista torstaihin
p.040 1274185, henna.kurkinen@eksote.fi/ wilma
Koulukuraattori
Koulukuraattori on koulun sosiaalialan työntekijä. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Lapsi tai nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen muiden toimijoiden kanssa.

Koulukuraattori Tiia Ruti  paikalla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin //Sirpa Petranen 1.1.2018 alkaen.
p.040 7710141, tiia.ruti@eksote.fi/ wilma

Koulupsykologi
Koulupsykologit selvittelevät ja arvioivat kouluikäisten lasten oppimisessa, kehityksessä ja koulunkäynnissä ilmeneviä vaikeuksia ja tekevät näiden selvitysten pohjalta toimenpide-ehdotuksia lapsen oppimisen ja kehityksen tukemiseksi. Koulupsykologi tekee yhteistyötä opiskelijahuollon muiden toimijoiden ja koulun aikuisten kanssa,
Koulupsykologi Minna Pylkkänen, paikalla 1-2 kertaa viikossa
p.040 5722630, minna.pylkkanen@eksote.fi/ wilma
Lisätietoja palveluista
http://www.eksote.fi/terveyspalvelut/koululaisten-terveyspalvelut/Sivut/default.aspx

Tiedonkulku kodin ja koulun välillä
Pontuksen koulun pääasialliset tiedotuskanavat ovat Wilma ja koulun kotisivu www.pontuksenkoulu.fi
Oppituntien aikana opettajat ovat ohjaamassa oppilaita ja puhelimeen vastataan välituntisin tai oppituntien ulkopuolella. Saatte parhaiten yhteyden opettajiin Wilma-viestillä tai puhelimitse. Jokaisella opettajalla on käytössään työpuhelin. Viesteihin vastataan mahdollisimman pian. Toivomme, että te huoltajat ottaisitte Wilman ahkeraan käyttöön. Wilman kautta voi esimerkiksi käydä lyhyitä informatiivisia yksityiskeskusteluja ja ilmoittaa oppilaan poissaoloja. Jos teiltä puuttuu Wilma-tunnukset, saatte ne koulusihteeri Aija Tikalta. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta Wilman käyttöön, sopikaa lapsenne vastuuopettajan kanssa, miten tulette pitämään yhteyttä.
Pyydämme teitä tarkistamaan mahdollisimman pian oppilastietolomakkeen Wilmassa sekä tekemään siihen tarvittavat muutokset. Muistakaa päivittää päivämäärä, jotta mahdolliset muutokset tallentuvat. Muistattehan myös ilmoittaa yhteystiedoissanne tapahtuvista muutoksista (osoite/ puhelin), jotta tavoitamme teidät tarvittaessa koulupäivän aikana, sillä on ensiarvoisen tärkeää, että tavoitamme teidät esim. lapsenne akuuteissa sairaustapauksissa.

Kodin ja koulun yhteistyö
Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää koulutyön sujumisen kannalta. Koulun puolelta toivomme, että yhteistyö sujuisi yhtä hienosti kuin tähänkin asti ja yhteydenottokynnys olisi mahdollisimman matala. Jos jokin koulutyöhön liittyvä asia mietityttää, kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteyttä opettajiin joko soittamalla ja Wilma-viestillä.
Pontuksen koululla toimii Pontuksen koulun vanhempainyhdistys ry. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Laura Kaijanen. Yhdistyksen toiminnasta saa lisätietoja Pontuksen koulun nettisivuilta.

Kouluruokailu
Ruokahuollosta vastaa Saimaan Tukipalvelut. Erityisruokavalioita noudatetaan ja mahdolliset allergiat huomioidaan vain lääkärintodistusten ja terveydenhoitohenkilöstön antamien ohjeiden mukaisesti. Jos lapsenne ruokailuasioissa, esim. allergioissa tapahtuu muutoksia, ilmoittakaa niistä mahdollisimman pikaisesti. Ruokailuajat ovat klo 10.30 -12.00 välisenä aikana. Jokaiselle ryhmälle on varattu riittävästi aikaa ruokailuun. Linjaruokailussa ruoka otetaan itse. Kaikkea ruokaa ohjataan maistamaan monipuolisesti. Haluamme opettaa oppilaille ruokailun merkitystä päivittäisessä jaksamisessa sekä hyviä ruokailutapoja.
Erityisruokavaliot tulee päivittää kaikkien osalta aina lukukauden alkaessa. Lomake löytyy Wilmasta ja Saimaan tukipalveluiden nettisivuilta http://www.saimaantukipalvelut.fi/fi. Ruokalista löytyy Saimaan tukipalveluiden sivuilta.

Koulumatkat ja koulukuljetukset
Oppilaan huoltajan tulee opettaa lapselle turvallinen koulureitti. Varsinkin nuorimpien oppilaiden kanssa on hyvä kulkea matka joitakin kertoja yhdessä. Vaaran paikat tulee tiedostaa ja lasta tulee opastaa turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä. Pyörällä ajavien pitää käyttää kypärää, myös koulun pyöräretkillä. Suosittelemme, että potkulautailijat ym. vastaavilla välineillä kulkijat käyttävät kypärää turvallisuussyistä.
Koulukuljetukset hoituvat yhteisen kuljetusaikataulun mukaisesti. Koulukuljetusasioita koordinoi Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi. Yhteyshenkilönä toimii Reetta Valsi. Jos kuljetustarpeisiin tulee muutoksia, niistä on viipymättä ilmoitettava yhteyshenkilölle reetta.valsi@lappeenranta.fi.

Poissaolot
Jos oppilas joutuu sairauden tai muun esteen vuoksi olemaan poissa koulusta, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta opettajalle mahdollisimman pian esimerkiksi soittamalla, tekstiviestillä tai Wilman kautta. Poissaolojen aikaisista läksyistä ja tehtävistä sekä niiden tekemisestä sovitaan oman opettajan kanssa erikseen. Tavoitteena on, että mitä vanhemmaksi oppilas kasvaa, sitä itsenäisemmin hän osaa huolehtia tehtävistään.
Mikäli oppilas tarvitsee vapaata koulutyöstä muun kuin sairauden vuoksi, tulee huoltajan anoa lupa poissaoloon etukäteen. Oma opettaja voi myöntää vapaata 1 – 5 päiväksi ja rehtori tätä pidemmäksi aikaa. Vapaa anotaan sähköisesti Wilmasta löytyvällä lomakkeella, josta käyvät ilmi vapaan perusteet ja aika. Vapaata myönnettäessä vastuu koulutehtävistä siirtyy huoltajille. Toivottavaa on, että pitkäkestoiset lomamatkat ajoitettaisiin koulun lomien ajaksi.

Tukiopetus
Tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan. Lukuvuoden aikana tehdyn lomamatkan takia tukiopetusta ei järjestetä, vaan oppilaan on kodin avustuksella huolehdittava koulutehtävien suorittamisesta.
Vakuutukset ja tapaturmat
Lappeenrannan kaupunki on vakuuttanut oppilaat koulumatkoilla, koulussa, retkillä ja muissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Tapaturman sattuessa käytetään vain kunnallisia terveyspalveluja. Vakuutus ei tue yksityisiä terveyspalveluja. Kaupungin vakuutusyhtiönä on If. Lääkärikäynnin yhteydessä pitää mainita, että tapaturma on sattunut kouluajalla. Kaikista tapaturmista tulee ilmoittaa koululle. Koulussa sattuneen tapaturman johdosta otetaan vanhempiin yhteyttä ensi tilassa. Tämän vuoksi on tärkeää, että koululla on oikeat tiedot, mistä huoltajat tavoittaa koulupäivän aikana.

Kerhot
Pontuksen koulussa järjestetään kerhotoimintaa lukuvuoden aikana mahdollisimman monipuolisesti. Oppilaiden toiveita kuullaan kerhoja suunniteltaessa. Kerhoista tiedotetaan erillisellä tiedotteella Wilmassa.
Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuminen
Koulussamme järjestetään vuosittain jonkin verran uskonnollisia tilaisuuksia, mm. seurakunnan mahdolliset vierailut. Jos huoltaja haluaa, että oppilas ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin lukuvuoden aikana, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti lukuvuoden alussa rehtorille.
Liikuntatunnit
Liikuntatunneilla käytetään liikuntaan sopivia vaatteita ja jalkineita. Liikunnan opetuksesta tai osasta suorituksia voi saada vapautuksen lääkärintodistuksen perusteella.

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Oppilastietolomakkeen yhteydessä kysytään lupaa myös huoltajilta oppilaan Move-tuloksien luovuttamisesta kouluterveydenhoitajalle. Lisätietoa: http://www.edu.fi/move

Välitunnit ja liikuntatunnit pakkaspäivinä
Lappeenrannan kaupungin peruskouluille ei ole määritelty tarkkaa pakkasrajaa, koska paleltumisriski ei perustu pelkästään pakkasen määrään. Paleltumisriskiin vaikuttaa pakkasen määrän lisäksi tuulen määrä sekä ulkona vietetty aika, toiminta ulkoilun aikana, varusteet, mahdollisuus lämmitellä ulkoilun aikana tarpeen mukaan sekä oppilaiden ikäkausi ja edellytykset sekä terveydentila. Pakkaspäivinä huoltajan tulee huolehtia lapsensa tarkoituksenmukaisesta pukeutumisesta. Oppilaat voivat viettää koko välitunnin tai osan välitunnista sisällä kovina pakkaspäivinä. Suositellaan kuitenkin, että koulupäivän aikana vietetään aikaa myös ulkoillen. Huoltajia pyydetään ilmoittamaan omaa lasta opettaville opettajille, jos lapsella on joku terveydentilaan liittyvä seikka, joka on syytä huomioida lapsen ulkoilussa.
Opettajat tiedottavat huoltajia Wilmassa ulkoliikuntatuntien ohjelmasta ja mahdollisista muutoksista ohjelmassa. Sääolosuhteet huomioidaan suunnitellessa liikuntatuntien ohjelmaa siten, että tarpeen mukaan tilannetta tarkastellaan päivän aikana.

Koulukiusaaminen
Pontuksen koulussa kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Kaikki koulun aikuiset suhtautuvat vakavasti koulukiusaamiseen, uhkailuun ja nimittelyyn. Selvitämme aina tietoomme tulleet ongelmatilanteet. Vakavissa tapauksissa noudatamme kuntakohtaisia ohjeita ja otamme yhteyttä huoltajiin. Yksittäiset tapaukset selvittelemme yleensä oppilaiden ja opettajien kesken. Wilmasta löytyy peruskoululaisen huoltajille suunnattu opas “Työrauhan ylläpitäminen koulussa”.

Vaatteiden ja tavaroiden nimikointi
Pyydämme teitä merkitsemään kaikkiin tavaroihin ja vaatteisiin lapsenne nimi. Kouluun jää paljon tavaraa, joissa ei ole nimeä eivätkä ne löydä enää omistajaa. Keväisin koululle unohtuneet tavarat ja vaatteet lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Koulussa on hyvä käyttää sisäjalkineita. Muistakaa nimikoida myös jalkineet.

PONTUKSEN KOULUN VUOROVAIKUTUSSOPIMUKSET
Olemme laatineet Pontukselle yhteiset vuorovaikutussopimukset, joita haluamme kaikkien noudattavan. Yhteistyömme on toisia kunnioittavaa ja avointa.
Aikuisen ja lapsen vuorovaikutus
Ole läsnä ja kuuntele, mitä lapsella on sanottavaa.
Oppilaantuntemus on hyvän vuorovaikutuksen lähtökohta.
Ole empaattinen ja anna aikaa lapselle.
Ota huomioon lasten erilaiset tarpeet.
Aikuinen ottaa vastuun kaikissa tilanteissa.
Ole aikuinen!
Itsetuntemus on hyvän aikuisuuden perusta.
Älä mene lapsen tunteeseen mukaan.
Ota kritiikki positiivisena kehittämishaasteena.
Muista, että sinulla on vaitiolovelvollisuus.
Ole ratkaisukeskeinen.
Erota huutaminen ja tiukkaan sanominen toisistaan.
Kunnioita lapsen mielipidettä.
Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi.
Oppilaskunnan kautta lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisönä.
Kerro lapselle, jos olet hänen kanssaan eri mieltä ja perustele, miksi.
Opasta lasta erottamaan oikea ja väärä, hyvä ja paha.
Yhteiset säännöt – rajat ovat rakkautta!
Koulun järjestyssäännöt ovat yhteiset, joista kaikki ovat vastuussa.
Koulussa on selkeät ja turvalliset rajat ja niistä pidetään kiinni. Kaikkia rajoja ei tarvitse perustella.
Varmista, että lapsi on sisäistänyt säännöt ja tietää seuraamukset.
Positiivista käyttäytymistä harjoitellaan ja siitä annetaan palautetta.
Muista oppilaan oikeudet.
Huoltajien ja koulun aikuisten vuorovaikutus
KODEILLE:
Kuuntele lasta ja ole kiinnostunut hänen päivästään. Muista silti, että lapsi kertoo tapahtumista omasta näkökulmastaan.
Puhu koulusta lapselle positiivisesti. Esitä mahdollinen kritiikki suoraan aikuiselle.
Osallistu vanhempainiltoihin, varaa aikaa koulun kasvatuskeskusteluihin ja muuhun koulun toimintaan.
Koulun aikuisille
Näe vanhempainyhdistys voimavarana myös ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.
Kehitä yhteistyössä vanhempien kanssa selkeät toimintatavat koulun ja kodin väliseen yhteydenpitoon. Vanhemmat tarvitsevat asiallista, ymmärrettävää ja säännönmukaista tietoa lapsen arjesta, edistymisestä sekä Pontuksen koulun tapahtumien aikatauluista.
Kannusta luokkasi/ryhmäsi vanhempia osallistumaan vanhempaintoimintaan ja osallistu itsekin siihen omien mahdollisuuksiesi mukaan.
Käytä kunnioittavaa ja arvostavaa puhetta perhettä kohdatessasi. Huomioi perheen tilanne ja toimi sen mukaan.

PONTUKSEN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Pontuksen koulun tavoitteena on, että koulu on turvallinen ja viihtyisä oppimis- ja työskentely-ympäristö oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Koulun järjestyssäännöissä annetaan kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä, koulun omaisuuden käsittelystä, erilaisten esineiden ja aineiden hallussapidosta, koulun tilojen siisteydestä sekä koulualueella olemisesta.
Kunnioitan muita. Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti. Väkivallan käyttö on ehdottomasti kiellettyä kaikissa koulun tilanteissa.
Noudatan koulun työjärjestystä ja muita määräaikoja sekä teen annetut tehtävät huolellisesti.
Puhun asiallisesti, positiivisesti ja arvostavasti.
Huolehdin omalta osaltani koulun siisteydestä. Pidän hyvää huolta yhteisistä tavaroista.
Annan työrauhan kaikille.
En tuo kouluun enkä pidä koulupäivän aikana hallussani sellaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito on laissa kielletty tai joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisten turvallisuutta tai joiden hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
Noudatan netikettiä ja opettajien ohjeita tietokoneisiin, matkapuhelimiin ja tietoturvaan liittyen.
Pysyn koulun piha- ja välituntialueella koulupäivän ajan.

Pontuksen koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana, koulumatkoilla, koulukuljetuksissa, retkillä, leirikouluissa sekä kaikissa muissa koulun tilaisuuksissa. Järjestyssäännön rikkomisesta voidaan rangaista.

Pontuksen koulu
Muukontie 12
53300 Lappeenranta
www.pontuksenkoulu.fi
wilma.lappeenranta.fi
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi