Pontuksen päiväkotikoulun
l
ukuvuositiedote 2019-2020

Hyvää koulun alkua Pontuksen koulun kotiväki!

Pontuksen koulu aloittaa kolmatta lukuvuottaan, koulumme tämän vuoden painopisteet ovat yhteisöllisyys ja osallisuus. Meillä on ilo kutsua kutsua teitä huoltajia soluiltoihin ja kodin ja koulun yhteisiin tapahtumiin sekä seuraamaan koululle opetusta. Oppilaiden osallisuutta koulun toiminnan suunnitteluun lisätään oppilaskuntatoimintaa kehittämällä sekä kuuntelemalla oppilaiden mielipiteitä ja toiveita opintokokonaisuuksien suunnittelussa. Koulumme 345 oppilasta jakautuu opiskelemaan ja työskentelemään neljään eri soluun. Saimaanselässä ja Lupiinirinteessä opiskelevat toisen, neljännen ja kuudennen luokan oppilaat. Lupiinirinteessä tänä vuonna mukana myös eskareiden ryhmä. Aurinkolaaksossa ja Viherniityssä opiskelevat ensimmäisen, kolmannen ja viidennen luokan oppilaat. Koulussamme toimii aikuisten tiimit, jokaisessa solussa työskentelee oppilaiden ohjaajina ja tukena 4-5 luokanopettajaa, 1-2 erityisopettajaa/erityisluokanopettajaa sekä 1-3 koulunkäynninohjaajaa. Tästä tiedotteesta löydätte kouluvuoteen liittyviä tärkeitä asioita ja yhteystietoja. Toivomme avointa ja toisia kunnioittavaa yhteistyötä kodin ja koulun välille. Meidät tavoitatte puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Reipasta ja mukavaa lukuvuotta!

t. Katri-rehtori

OPPIMISEN TUKI PONTUKSEN KOULUSSA

Oppimisen tuki on kaikille oppilaille tarkoitettua pedagogista tukea. Yhteistyö oppilaan ja huoltajien kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Tuki perusopetuksessa voi olla yleinen tuki, tehostettu tuki tai erityinen tuki. Oppimisen tuen järjestämisestä vastaa luokanopettaja yhteistyössä huoltajien ja tarvittaessa erityisopettajan ja opiskelijahuollon väen kanssa.

Tukitoimenpiteitä voi esimerkiksi olla:

• Opetuksen eriyttäminen: laajuus, syvyys, etenemisnopeus
- tehtävien määrä ja laatu: yksi tehtävä kolmen sijaan, perus-, sanalliset- ja pohdintatehtävät
- pohdintatehtävien sijaan tunnistustehtäviä
- tehtävän suorittamiseen niin kauan aikaa, kuin lapsi tarvitsee
• Oppimateriaalit
- täyttötilallinen / E-kirja
- kirjatehtävien tekeminen Ipadilla
- TVT-avusteiset ohjelmat ja sovellukset
• Osa-aikaisen erityisopetuksen tuki

• Monipuoliset arviointimenetelmät, osaamisen ja edistymisen osoittaminen
- mahdollisuus osoittaa osaamistaan monilla eri tavoilla mm. tuotoksin (kirjoitelmat, piirustukset jne.), keskusteluin ja itsearvioinnein
• Tilapäinen intensiiviryhmä tason mukaan esim. luku- ja kirjoitusryhmät/jakotunnit
• Tukiopetus
• Strukturoitu koulupäivä
- kuvitetut ohjeet ja päivärutiini kuvin
• Konkreettiset, lapselle näkyvät ja lapsen kanssa yhdessä laaditut tavoitteet
- rehellinen positiivinen ja välitön palaute
• Oppimisympäristön muokkaaminen
- mm. sermit, matot, luokkatila, nimetty työpiste
• Huoltajien tarjoama tuki
- kirjataan oppimissuunnitelmaan niille, joilla se on
• Opetetaan laaja-alaisia taitoja
- esim. viikkosuunnitelman suunnittelemisen ja tekemisen opettaminen
- oppilasta ohjataan oppimaan itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla
• Koulunkäynninohjaajan tuki
• Oppiaineen opiskelu painoalueittain
• Oppiaineen yksilöllistäminen

ERITYISOPETUS

Erityisopetus on erityisopettajan oppilaalle tarjoamaa tukea koulupäivän aikana joko yksilöllisesti tai pienryhmässä, tilapäisesti tai pysyvänä opetusjärjestelynä. Oppilaat voivat saada erityisopettajan tukea myös samanaikaisopetuksena, jolloin erityisopettaja työskentelee luokanopettajien kanssa solussa tai toisessa tilassa tekemässä samoja tehtäviä, joita muutkin oppilaat tekevät.

Erityisopetus voi olla tukea lukemisen ja kirjoittamisen, matematiikan, englannin tai muun yksittäisen oppiaineen opiskeluun. Lisäksi erityisopettajan tukea voi saada opiskelutaitoihin, toiminnanohjauksen taitoihin tai vaikka hahmottamisen pulmiin. Luokanopettaja ja erityisopettaja yhdessä määrittelevät kunkin oppilaan erityisopetuksen tarpeen yksilöllisesti ja opetus pyritään järjestämään oppilaiden tarpeita vastaavaksi.

Pontuksen koulun laaja-alaisina erityisopettajina työskentelevät:

Johanna Hietamäki (Saimaanselkä ja Lupiinirinne) puh. 040 647 6633
Johanna Wahlman (Aurinkolaakso ja Viherniitty) puh. 040 482 2550

OPPILASHUOLTO

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille.

Pontuksen päiväkotikoulu

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhoitajat ja koululääkärit toteuttavat kouluterveydenhuoltoa, joka on ennaltaehkäisyyn painottuvaa toimintaa, mm. terveystarkastuksia ja neuvontaa. Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuvat pääsääntöisesti terveyskeskuksessa.

Terveydenhoitaja on paikalla maanantaisin ja keskiviikosta perjantaihin. Henna Kurkinen puh. 040 1274185, [email protected]/wilmaHenna on äitiyslomalla 17.9.2019 alkaen, sijaisena toimii Miina Malvela.

Koululääkärinä toimii Leena Kotola, johon yhteydenotot terveydenhoitajan kautta.

KOULUKURAATTORI

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan työntekijä. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Lapsi tai nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa sosiaali- ja terveystoimen muiden toimijoiden kanssa.

Koulukuraattori Sirpa Petranen, paikalla maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin,puh. 040 7710141, [email protected]/wilma

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologit selvittelevät ja arvioivat kouluikäisten lasten oppimisessa, kehityksessä ja koulunkäynnissä ilmeneviä vaikeuksia ja tekevät näiden selvitysten pohjalta toimenpide-ehdotuksia lapsen oppimisen ja kehityksen tukemiseksi. Koulupsykologi tekee yhteistyötä opiskelijahuollon muiden toimijoiden ja koulun aikuisten kanssa,

Koulupsykologi Minna Pylkkänen, paikalla 1-2 kertaa viikossa,
puh. 040 5722 630, [email protected]/wilma

PSYYKKARI

Psyykkari toimii kouluilla oppilashuollon yhtenä jäsenenä tukemassa oppilaiden psykososiaalista kehitystä. Psyykkari jalkautuu kouluarkeen yhdeksi yhteisön jäseneksi ja toimii yhteistyössä kuraattoreiden, psykologien, terkkareiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on rakentaa kokonaisvaltainen tuki paremman kouluviihtyvyyden saamiseksi. Psyykkari toimii myös linkkinä Lasten ja nuorten talon välillä, tavoitteena kehittää ja syventää rajoja ylittävää yhteistyötä sekä työparityöskentelyä.

Psyykkari Hanna Weiland, paikalla maanantaisin ja keskiviikkoisin,
puh. 040 6510423, [email protected]/wilma

Lisätietoja Eksoten palveluista >>

TIEDONKULKU KODIN JA KOULUN VÄLILLÄ

Pontuksen koulun pääasialliset tiedotuskanavat ovat Wilma (viestit ja tiedotteet) ja koulun kotisivut. Oppituntien aikana opettajat ovat ohjaamassa oppilaita ja puhelimeen vastataan välituntisin tai oppituntien ulkopuolella. Saatte parhaiten yhteyden opettajiin Wilma-viestillä. Viesteihin vastataan mahdollisimman pian saman päivän aikana. Wilman kautta voi esimerkiksi käydä lyhyitä informatiivisia yksityiskeskusteluja ja ilmoittaa oppilaan poissaoloja. Jos teiltä puuttuu Wilma-tunnukset, saatte ne koulusihteeri Aija Tikalta. Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta Wilman käyttöön, sopikaa lapsenne vastuuopettajan kanssa, miten tulette pitämään yhteyttä.

Pyydämme teitä tarkistamaan mahdollisimman pian oppilastietolomakkeen Wilmassa sekä tekemään siihen tarvittavat muutokset. Muistakaa päivittää päivämäärä, jotta mahdolliset muutokset tallentuvat. Muistattehan myös ilmoittaa yhteystiedoissanne tapahtuvista muutoksista (osoite / puhelin), jotta tavoitamme teidät tarvittaessa koulupäivän aikana, sillä on ensiarvoisen tärkeää, että tavoitamme teidät esim. lapsenne akuuteissa sairaustapauksissa tai tapaturmatilanteissa.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää koulutyön sujumisen kannalta. Me koulun väki toivomme, että yhteistyö sujuisi hienosti toisiamme kunnioittaen ja kuunnellen, pidetään yhteydenottokynnys mahdollisimman matalana. Jos jokin koulutyöhön liittyvä asia mietityttää, kannattaa ottaa mahdollisimman pian yhteyttä opettajiin joko soittamalla koululle tai Wilman välityksellä. Tänä lukuvuonna haluamme nähdä teitä huoltajia aktiivisesti mukana koulumme kehitystyössä. Järjestämme yhteisiä soluvanhempainiltoja ja avoimet ovet vuosiluokkatason viikkoja.

Pontuksen koululla toimii Pontuksen koulun vanhempainyhdistys ry, joka on avoin kaikille vanhemmille. Yhdistyksen toiminnasta saa lisätietoja vanhempainyhdistyksen Facebook-sivujen kautta. Yhdistys toivottaa kaikki huoltajat aktiivisesti mukaan toimintaan! [email protected]

KOULURUOKAILU

Ruokahuollosta vastaa Saimaan Tukipalvelut. Erityisruokavalioita noudatetaan ja mahdolliset allergiat huomioidaan vain lääkärintodistusten ja terveydenhoitohenkilöstön antamien ohjeiden mukaisesti. Jos lapsenne ruokailuasioissa, esim. allergioissa tapahtuu muutoksia, ilmoittakaa niistä mahdollisimman pikaisesti. Ruokailuajat ovat klo 10.30 -12.00 välisenä aikana. Jokaiselle luokalle on varattu riittävästi aikaa ruokailuun. Linjaruokailussa ruoka otetaan itse. Kaikkea ruokaa ohjataan maistamaan monipuolisesti. Haluamme opettaa oppilaille ruokailun merkitystä päivittäisessä jaksamisessa sekä hyviä ruokailutapoja.

Erityisruokavaliot tulee päivittää kaikkien osalta aina lukukauden alkaessa. Ruokalista ja erityisruokavaliolomake löytyy Wilmasta ja Saimaan tukipalveluiden nettisivuilta >>

KOULUMATKAT JA KOULUKULJETUKSET

Oppilaan huoltajan tulee opettaa lapselle turvallinen koulureitti. Varsinkin nuorimpien oppilaiden kanssa on hyvä kulkea matka joitakin kertoja yhdessä. Vaaran paikat tulee tiedostaa ja lasta tulee opastaa turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Koulumatkalla noudatetaan liikennesääntöjä. Pyörällä ajavien pitää käyttää kypärää, myös koulun pyöräretkillä. Suosittelemme, että potkulautailijat ym. vastaavilla välineillä kulkijat käyttävät kypärää turvallisuussyistä.

Koulukuljetukset hoituvat yhteisen kuljetusaikataulun mukaisesti. Koulukuljetusasioita koordinoi Lappeenrannan kaupungin tekninen toimi. Jos kuljetustarpeisiin tulee muutoksia, niistä on viipymättä ilmoitettava yhteyshenkilölle.

Yhteyshenkilönä toimii Reetta Valsi, [email protected]

POISSAOLOT

Jos oppilas joutuu sairauden tai muun esteen vuoksi olemaan poissa koulusta, huoltajan tulee ilmoittaa asiasta opettajalle mahdollisimman pian esimerkiksi soittamalla, tekstiviestillä tai Wilman kautta. Poissaolojen aikaisista läksyistä ja tehtävistä sekä niiden tekemisestä sovitaan oman opettajan kanssa erikseen. Tavoitteena on, että mitä vanhemmaksi oppilas kasvaa, sitä itsenäisemmin hän osaa huolehtia tehtävistään.

Mikäli oppilas tarvitsee vapaata koulutyöstä muun kuin sairauden vuoksi, tulee huoltajan anoa lupa poissaoloon etukäteen. Oma opettaja voi myöntää vapaata 1 – 5 päiväksi ja rehtori tätä pidemmäksi aikaa. Vapaa anotaan sähköisesti Wilmasta löytyvällä lomakkeella, josta käyvät ilmi vapaan perusteet ja aika. Vapaata myönnettäessä vastuu koulutehtävistä siirtyy huoltajille. Toivottavaa on, että pitkäkestoiset lomamatkat ajoitettaisiin koulun lomien ajaksi.

TUKIOPETUS

Jokaisella oppilaalla on oikeus tukiopetukseen, jota annetaan aina tarpeen mukaan. Lukuvuoden aikana tehdyn lomamatkan takia tukiopetusta ei järjestetä, vaan oppilaan on kodin avustuksella huolehdittava koulutehtävien suorittamisesta.

Pontuksen päiväkotikoulu

VAKUUTUKSET JA TAPATURMAT

Lappeenrannan kaupunki on vakuuttanut oppilaat koulumatkoilla, koulussa, retkillä ja muissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Tapaturman sattuessa käytetään vain kunnallisia terveyspalveluja. Vakuutus ei tue yksityisiä terveyspalveluja. Kaupungin vakuutusyhtiönä on If. Lääkärikäynnin yhteydessä pitää mainita, että tapaturma on sattunut kouluajalla. Kaikista tapaturmista tulee ilmoittaa koululle. Koulussa sattuneen tapaturman johdosta otetaan vanhempiin yhteyttä ensi tilassa. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että koululla on oikeat tiedot, mistä huoltajat tavoittaa koulupäivän aikana.

KERHOT

Pontuksen koulussa järjestetään kerhotoimintaa lukuvuoden aikana mahdollisimman monipuolisesti. Lasten Liike kerhot aloittavat toimintansa syyskuun alussa. Oppilaiden toiveita kuullaan kerhoja suunniteltaessa. Kerhoista tiedotetaan erillisellä tiedotteella Wilmassa.

USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN OSALLISTUMINEN

Koulussamme järjestetään vuosittain muutamia kristilliseen kirkkovuoteen liittyviä uskonnollisia tilaisuuksia, mm. seurakunnan mahdolliset vierailut. Ko tilaisuuksien rinnalla järjestetään vaihtoehtoista toimintaa. Jos huoltaja haluaa, että oppilas ei osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin lukuvuoden aikana, hänen tulee ilmoittaa siitä lukuvuoden alussa omalle vastuuopettajalle.

LIIKUNTATUNNIT

Liikuntatunneilla käytetään liikuntaan sopivia vaatteita ja jalkineita. Liikunnan opetuksesta tai osasta suorituksia voi saada vapautuksen lääkärintodistuksen perusteella.

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Oppilastietolomakkeen yhteydessä kysytään lupaa myös huoltajilta oppilaan Move-tuloksien luovuttamisesta kouluterveydenhoitajalle.

Lisätietoa Movesta >>

VÄLITUNNIT JA LIIKUNTATUNNIT PAKKASPÄIVINÄ

Lappeenrannan kaupungin peruskouluille ei ole määritelty tarkkaa pakkasrajaa, koska paleltumisriski ei perustu pelkästään pakkasen määrään. Paleltumisriskiin vaikuttaa pakkasen määrän lisäksi tuulen määrä sekä ulkona vietetty aika, toiminta ulkoilun aikana, varusteet, mahdollisuus lämmitellä ulkoilun aikana tarpeen mukaan sekä oppilaiden ikäkausi ja edellytykset sekä terveydentila. Pakkaspäivinä huoltajan tulee huolehtia lapsensa tarkoituksenmukaisesta pukeutumisesta. Oppilaat voivat viettää koko välitunnin tai osan välitunnista sisällä kovina pakkaspäivinä. Suositellaan kuitenkin, että koulupäivän aikana vietetään aikaa myös ulkoillen. Huoltajia pyydetään ilmoittamaan omaa lasta opettaville opettajille, jos lapsella on joku terveydentilaan liittyvä seikka, joka on syytä huomioida lapsen ulkoilussa.

Opettajat tiedottavat huoltajia Wilmassa ulkoliikuntatuntien ohjelmasta ja mahdollisista muutoksista ohjelmassa. Sääolosuhteet huomioidaan suunnitellessa liikuntatuntien ohjelmaa siten, että tarpeen mukaan tilannetta tarkastellaan päivän aikana.

OPISKELU JA TYÖRAUHA

Pontuksen koulussa kaikenlainen kiusaaminen ja toisen häiritseminen on kielletty. Kaikki koulun aikuiset suhtautuvat vakavasti kiusaamiseen, uhkailuun ja nimittelyyn. Selvitämme aina tietoomme tulleet ongelmatilanteet. Vakavissa tapauksissa noudatamme kaupungin peruskouluille laatimaa ohjetta ja otamme yhteyttä huoltajiin sekä tarvittaessa poliisiin. Yksittäiset tapaukset selvittelemme yleensä oppilaiden ja opettajien kesken. Wilmasta löytyy peruskoululaisen huoltajille suunnattu opas Työrauhan ylläpitäminen koulussa sekä Lainvastaiset teot julkaisu.

VAATTEIDEN JA TAVAROIDEN NIMIKOINTI

Pyydämme teitä merkitsemään kaikkiin tavaroihin ja vaatteisiin lapsenne nimi. Kouluun jää paljon tavaraa, joissa ei ole nimeä eivätkä ne löydä enää omistajaa. Keväisin koululle unohtuneet tavarat ja vaatteet lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Koulussa on hyvä käyttää sisäjalkineita. Muistakaa nimikoida myös jalkineet.